Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 23499772

Đang online: 2036

Websites ngành

Quá trình hình thành của lực lượng Công an nhân dân Vĩnh Phúc?

Tháng 3 - 1940, Ban Vận động Liên tỉnh Vĩnh Yên - Phúc Yên được thành lập. Đến tháng 8 - 1940, thực hiện quyết định của Xứ ủy, tỉnh Vĩnh Yên thành lập Ban Cán sự riêng và cuối năm 1941, tỉnh Phúc Yên cũng thành lập Ban Cán sự.

Quá trình hình thành và 1 số hoạt động nổi bật của lực lượng quân sự địa phương?

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong bối cảnh chung của cả nước, một trong những nhiệm vụ được đặt ra cho Vĩnh Yên và Phúc Yên là công tác xây dựng, củng cố lực lượng quân sự địa phương của tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chống thù trong, giặc ngoài.

1 số nét về Liên hiệp hội các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc ?

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc (gọi tắt là Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức Vĩnh Phúc hoạt động trên lĩnh vực khoa học - công nghệ trong tỉnh.

1 số nét về Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc?

Nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần yêu nước và tinh thần cách mạng của lực lượng cựu chiến binh, ngày 6 - 12 - 1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV đã họp và ra Nghị quyết thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

1 số nét về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc từ 1930?

Sau cao trào 1930 - 1931, để củng cố, khôi phục phong trào cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời đã công bố chương trình hành động của các tổ chức quần chúng, trong đó có chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản.

1 số nét về Hội nông dân tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1930?

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10 - 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) nhằm đoàn kết nông dân, công nhân đấu tranh chống kẻ thù chung.

1 số nét về Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1930?

Ở Vĩnh Phúc, phong trào phụ nữ phát triển rất sớm. Ngay từ năm 1930, tổ chức Phụ nữ Giải phóng đã ra đời ở thị xã Vĩnh Yên và một số làng thuộc huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên, Lập Thạch, trong đó nổi bật là phong trào phụ nữ làng Bích Đại (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường).

1 số nét về Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc?

Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, phong trào đấu tranh của đội ngũ công nhân, lao động Vĩnh Phúc mang tính tự phát như chống giãn thợ, bỏ trốn, bãi công.

1 số nét về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc?

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Hội Phản đế Đồng minh - một hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất đầu tiên ở nước ta được thành lập.

1 số nét về Ủy ban hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc?

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí Vũ Ngọc Linh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Phúc Yên, đồng chí Đặng Việt Châu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Vĩnh Yên.