Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 23365596

Đang online: 861

Websites ngành

Điều chỉnh mức lương hưu?

Cụ thể, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng. Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng…

Chế độ BHXH với cán bộ xã?

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội...

Cấp phép xây dựng tạm?

Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố.

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp?

Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó quy định bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

Các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ ở xã, phường?

Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;…

Chế độ chính sách dân quân tự vệ?

Luật Dân quân tự về và Nghị định số 03/2016 ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ, trong đó quy định về chế độ, chính sách đối với dân quân chưa tham gia BHYT, BHXH khi thực hiện nhiệm vụ bị tai nạn.

Hạn sử dụng và nhãn mác sản phẩm ?

Trong Luật An toàn thực phẩm cũng như Nghị định số 38/2012 ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật An toàn thực phẩm quy định việc ghi hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm.

Cấp sổ đỏ đất có vườn ao ?

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, tại điều 24 của Nghị định xác định diện tích đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Cấp sổ đỏ một số trường hợp cụ thể?

Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Bộ luật Đất đai thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.