Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24503165

Đang online: 2262

Websites ngành

Chính sách mới với cán bộ xã, phường?

Thứ sáu 12/8/2016 9:3

Nghị định số 29/2013 ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009 ngày 22/10/2009 của Chính phủ như sau:

Ảnh minh họa
Ông Lê Trung Hoài ở Thái Nguyên hỏi:
Xin luật gia cho biết người đang hưởng lương hưu được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thì hưởng lương, phụ cấp như thế nào?
Cách tính thời gian đóng BHXH đối với cán bộ xã hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998 và mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách ở xã là bao nhiêu, rất mong luật gia hướng dẫn.
 Xin cảm ơn!
Trả lời:
 Nghị định số 29/2013 ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009 ngày 22/10/2009 của Chính phủ như sau:
Bổ sung vào cuối Điểm c Khoản 1 Điều 5 (Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng 90% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).
“Riêng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm”.
Bổ sung Khoản 3b sau Khoản 3 Điều 16 như sau: “3b. Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01/01/1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01/01/1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.
Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:
1. Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung;
2. Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung;
3. Cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung”
Như vậy theo Nghị định 29/2013 thì mức lương của Hội trưởng Hội Cựu chiến binh; tính thời gian đóng BHXH của cán bộ cấp xã đảm nhiệm chức danh có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ; chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng cao hơn so với Nghị định 92/2009.
 LG MINH HƯƠNG
Theo Nongnghiep.vn