Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 24675591

Đang online: 1648

Websites ngành

Việc định giá tài sản khi vắng mặt bị đơn có hợp lệ không?

Thứ hai 18/3/2013 0:0

Trường hợp nguyên đơn yêu cầu định giá tài sản đang tranh chấp, Tòa án đã có quyết định thành lập Hội đồng định giá và đã triệu tập nguyên đơn, bị đơn hợp lệ nhưng bị đơn không đến. Hội đồng định giá có thực hiện định giá tài sản được không? Việc định giá tài sản khi vắng mặt bị đơn có hợp lệ không?

(Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự thì “…Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá”.

Khoản 4 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “Việc định giá phải được ghi thành biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của từng thành viên, của đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, người chứng kiến ký tên vào biên bản”.

Theo các quy định nêu trên thì các đương sự có quyền tham dự việc định giá của Hội đồng định giá, chứ không phải là nghĩa vụ bắt buộc phải tham dự cho nên Luật chỉ quy định đương sự được quyền phát biểu ý kiến, ý kiến đó phải được ghi trong biên bản nếu họ (tức là đương sự) tham dự mà không quy định nghĩa vụ. Khi Tòa án đã thông báo (chứ không phải là triệu tập) cho các đương sự về thời gian, địa điểm tiến hành định giá mà các đương sự (bị đơn) không tham dự tức là từ bỏ quyền của mình. Hội đồng định giá tiến hành định giá vắng mặt đương sự (bị đơn) là hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên, theo chúng tôi, biên bản định giá cũng cần thể hiện việc bị đơn vắng mặt không có lý do chính đáng mặc dù Tòa án đã thông báo hợp lệ. Tòa án thông báo kết quả định giá cho đương sự vắng mặt biết

Những hỏi đáp cũ hơn